ചെറിയ എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും

 • GL-3212 Ozone Anion Generator Water and Air Purifier Food Sterilizer

  GL-3212 Ozone Anion Generator Water and Air Pur...

  Model no. GL-3212 Ozone Ani...
 • GL-2109 Bluetooth Speaker LED Light HEPA Air Purifier

  GL-2109 Bluetooth Speaker LED Light HEPA Air Pu...

  Model no. GL-2109 Bluetooth...
 • ജി.എൽ ൨൧൦൬ പുതിയ ഡിസൈൻ 360 ഡിഗ്രി ഇഒനിജെര് ഹോം എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും

  ജി.എൽ ൨൧൦൬ പുതിയ ഡിസൈൻ 360 ഡിഗ്രി ഇഒനിജെര് ഹോം എയർ ...

  മോഡൽ നമ്പർ. ജി.എൽ ൨൧൦൬ പുതിയ ദെസിഗ് ...
 • ജി.എൽ ക്൧൮൦ ഹിഗ്ന് കാര്യക്ഷമമായ സ്മാർട്ട് ടച്ച് സ്ക്രീൻ എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും

  ജി.എൽ ക്൧൮൦ ഹിഗ്ന് കാര്യക്ഷമമായ സ്മാർട്ട് ടച്ച് സ്ക്രീൻ എയർ പി ...

  മോഡൽ നമ്പർ. ജി.എൽ ക്൧൮൦ ഹിഗ്ന് എഫ്ഫി ...
 • ജി.എൽ ഫ്സ്൩൨ ട്രൂ ഹെപ ഡെൻസിറ്റി ലാമ്പ് ഹോം എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും

  ജി.എൽ ഫ്സ്൩൨ ട്രൂ ഹെപ ഡെൻസിറ്റി ലാമ്പ് ഹോം എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും

  മോഡൽ നമ്പർ. ജി.എൽ ഫ്സ്൩൨ യഥാർത്ഥ ഹെപ ...
 • ജി.എൽ ൮൧൩൮ മുല്തിഫുന്ച്തിഒന് എയർ ക്വാളിറ്റി സെൻസർ ഉപയോഗിച്ച് എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും

  ജി.എൽ ൮൧൩൮ മുല്തിഫുന്ച്തിഒന് എയർ കുഅ കൂടെ എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും ...

  മോഡൽ നമ്പർ. ജി.എൽ ൮൧൩൮ മുല്തിഫുന്ച് ...
 • ജി.എൽ ൩൧൯൦ പ്ലാസ്മ ഹോം എയർ ഓസോൺ പ്രവർത്തനം ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും

  ജി.എൽ ൩൧൯൦ പ്ലാസ്മ ഹോം എയർ ഓസോൺ ചീനസാഹിത്യത്തിന്റെ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും ...

  മോഡൽ നമ്പർ. ജി.എൽ ൩൧൯൦ പ്ലാസ്മ എച്ച് ...
 • ജി.എൽ ൮൧൨൮ അൾട്രാ ക്വൈറ്റ് സജീവ കാർബൺ ഫിൽട്ടർ ഹോം എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും

  ജി.എൽ ൮൧൨൮ അൾട്രാ ക്വൈറ്റ് സജീവ കാർബൺ ഫിൽട്ടർ ഹോം എ ...

  മോഡൽ നമ്പർ. ജി.എൽ ൮൧൨൮ അൾട്രാ qui ...
 • ജി.എൽ ൮൧൨൮അ അമർത്തുക ബട്ടൺ 4 1 ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഹോം എയർ ക്ലീനർ എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും ൽ

  ജി.എൽ ൮൧൨൮അ അമർത്തുക ബട്ടൺ 4 1 ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഹോം ...

  മോഡൽ നമ്പർ. ജി.എൽ ൮൧൨൮അ പ്രസ് ബു ...
 • ജി.എൽ ൨൧൮൬ സ്തെര്ലിജതിഒന് മെഷീൻ ഹോം ഇഒനിജെര് എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും

  ജി.എൽ ൨൧൮൬ സ്തെര്ലിജതിഒന് മെഷീൻ ഹോം ഇഒനിജെര് എയർ പി ...

  മോഡൽ നമ്പർ. ജി.എൽ ൨൧൮൬ സ്തെര്ലിജത് ...
 • ജി.എൽ ൨൧൦൮ ഗൃഹ ചുവർ മൌണ്ട് പകലില് എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും നീക്കം

  ജി.എൽ ൨൧൦൮ ഗൃഹ ചുവർ മൌണ്ട് പകലില് എയർ നീക്കം ...

  മോഡൽ നമ്പർ. ജി.എൽ ൨൧൦൮ ഗൃഹ ...
 • ജി.എൽ ൨൧൦൮അ പകലില് അലർജിയുണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ വന്ധ്യംകരണം ഹോം എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും

  ജി.എൽ ൨൧൦൮അ പകലില് അലർജിയുണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ വന്ധ്യംകരണ ...

  മോഡൽ നമ്പർ. ജി.എൽ ൨൧൦൮അ പകലില് അൽ ...

ചെറിയ എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും

 • ജി.എൽ 129 ചെറിയ എൽഇഡി വന്ധ്യംകരണം ഓസോൺ ഹോം എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും

  ജി.എൽ 129 ചെറിയ എൽഇഡി വന്ധ്യംകരണം ഓസോൺ ഹോം എയർ പി ...

  മോഡൽ നമ്പർ. ജി.എൽ 129 ചെറിയ എൽഇഡി ...
 • GL-156 Plugin Ozone Generator UV C light Air Purifier with HEPA filter

  GL-156 Plugin Ozone Generator UV C light Air Pu...

  Model no. GL-156 Plugin Ozo...
 • GL-2109 Bluetooth Speaker LED Light HEPA Air Purifier

  GL-2109 Bluetooth Speaker LED Light HEPA Air Pu...

  Model no. GL-2109 Bluetooth...
 • GL-158 Mini Wearable Air Purifier Necklace Air Ionizer

  GL-158 Mini Wearable Air Purifier Necklace Air ...

  Model no. GL-158 Mini Weara...
 • ജി.എൽ ൨൧൦൩ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മിനി അരോമ ദിഫ്ഫുസെര് ഹെപ എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും

  ജി.എൽ ൨൧൦൩ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മിനി അരോമ ദിഫ്ഫുസെര് ഹെപ എയർ PU ...

  മോഡൽ നമ്പർ. ജി.എൽ ൨൧൦൩ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എം ...
 • ജി.എൽ 130 ആകാശവാണി വിറ്റാമിൻ ഇഒനിജെര് എയർ ചെറിയ റൂം വേണ്ടി ക്ലീനർ

  സ്മല് വേണ്ടി ജി.എൽ 130 ആകാശവാണി വിറ്റാമിൻ ഇഒനിജെര് എയർ ക്ലീനർ ...

  മോഡൽ നമ്പർ. ജി.എൽ 130 എയർ വിതമി ...
 • ജി.എൽ 528 മിനി എയർ ഇഒനിജെര് ചെറിയ എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും

  ജി.എൽ 528 മിനി എയർ ഇഒനിജെര് ചെറിയ എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും

  മോഡൽ നമ്പർ. ജി.എൽ 528 മിനി എയർ ഞാൻ ...
 • GL-388 Whale Shape Mini USB Ionizer Ozone Air Purifier Air Cleaner

  GL-388 Whale Shape Mini USB Ionizer Ozone Air P...

  Model no. GL-388 Whale Shap...
 • അടുക്കള ഉപയോഗിക്കുക ജി.എൽ 132 ഹൌസ്ഹോൾഡ് മിനി എയർ ക്ലീനർ

  അടുക്കള ഉപയോഗിക്കുക ജി.എൽ 132 ഹൌസ്ഹോൾഡ് മിനി എയർ ക്ലീനർ

  മോഡൽ നമ്പർ. ജി.എൽ 132 വീട്ടുപണി ...
 • എൽഇഡി ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൂടെ ജി.എൽ-൨൧൮൯ നെക്ലേസ് മിനി സ്വകാര്യ എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും

  ജി.എൽ ൨൧൮൯ നെക്ലേസ് മിനി സ്വകാര്യ എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും സ്ഥപനം ...

  മോഡൽ നമ്പർ. ജി.എൽ ൨൧൮൯ നെക്ലേസ് ...
 • ജി.എൽ ൨൧൦൬ പോർട്ടബിൾ ഡിസൈൻ ഹെപ എയർ ചെറിയ റൂം വേണ്ടി ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും

  ജി.എൽ ൨൧൦൬ പോർട്ടബിൾ ഡിസൈൻ ഹെപ എയർ എസ് വേണ്ടി ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും ...

  മോഡൽ നമ്പർ. ജി.എൽ ൨൧൦൬ പോർട്ടബിൾ ...
 • ജി.എൽ 2100 ചെറിയ ഹോം ഇഒനിജെര് ഓസോൺ എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും

  ജി.എൽ 2100 ചെറിയ ഹോം ഇഒനിജെര് ഓസോൺ എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും

  മോഡൽ നമ്പർ. ജി.എൽ 2100 ചെറിയ HOM ...

കാർ എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും

 • GL-529 Portable HEPA lonizer USB Air Purifier-Not Only for Car

  GL-529 Portable HEPA lonizer USB Air Purifier-N...

  Model no. GL-529 Portable H...
 • ജി.എൽ 528 മിനി ഇഒനിജെര് കാർ എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും

  ജി.എൽ 528 മിനി ഇഒനിജെര് കാർ എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും

  മോഡൽ നമ്പർ. ജി.എൽ 528 മിനി ഇഒനിജ് ...
 • GL-388 Whale Shape Mini USB Ionizer Ozone Air Purifier Air Cleaner

  GL-388 Whale Shape Mini USB Ionizer Ozone Air P...

  Model no. GL-388 Whale Shap...
 • ജി.എൽ 518 എൽസിഡി 6 ലെയർ ഫിൽട്ടറുകൾ കാർ എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും നീക്കം സ്മോക്ക്

  ജി.എൽ 518 എൽസിഡി 6 ലെയർ ഫിൽട്ടറുകൾ കാർ എയർ നീക്കം സ്മോക്ക് ...

  മോഡൽ നമ്പർ. ജി.എൽ 518 എൽസിഡി 6 ലയെ ...
 • ജി.എൽ 138 ഐ.ഡി. ഡിസൈൻ ഇഒനിജെര് മിനി കാർ എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും

  ജി.എൽ 138 ഐ.ഡി. ഡിസൈൻ ഇഒനിജെര് മിനി കാർ എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും

  മോഡൽ നമ്പർ. ജി.എൽ 138 ഐ.ഡി. ദെസിഗ് ...
 • ജി.എൽ 136 യുഎസ്ബി ഓസോൺ പ്രവർത്തനം ഇഒനിജെര് കാർ എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും

  ജി.എൽ 136 യുഎസ്ബി ഓസോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇഒനിജെര് കാർ എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും ...

  മോഡൽ നമ്പർ. ജി.എൽ 136 യുഎസ്ബി അയണീകരിക്കുന്നതിലാൽ ...

ഓസോൺ ജനറേറ്റർ

 • 2118-Specification

  2118-Specification

  Model no. 2118-Specification
 • GL803-10000 Commercial 10g Ozone Generator O3 Sterilization Machine (16g optional)

  GL803-10000 Commercial 10g Ozone Generator O3 S...

  Model no. GL803-10000 Comme...
 • GL808-64000 Industral Movable High Concentration Ozone Generator

  GL808-64000 Industral Movable High Concentratio...

  Model no. GL808-64000 Indus...
 • GL801-3500 Portable 3.5g Ozone Generator O3 sterilizer

  GL801-3500 Portable 3.5g Ozone Generator O3 st...

  Model no. GL801-3500 Porta...
 • GL802-5000 Commercial 5g Ozone Generaotr O3 Disinfection( 7g optional)

  GL802-5000 Commercial 5g Ozone Generaotr O3 Di...

  Model no. GL802-5000 Comme...
 • അടുക്കള ടോയ്ലറ്റ് വേണ്ടി ജി.എൽ 129 മിനി സ്തെരിലിജെര് ഓസോൺ ജനറേറ്റർ

  കിത്ച് വേണ്ടി ജി.എൽ 129 മിനി സ്തെരിലിജെര് ഓസോൺ ജനറേറ്റർ ...

  മോഡൽ നമ്പർ. ജി.എൽ 129 മിനി സ്തെരി ...
 • ജി.എൽ 3210 എയർ സ്തെരിലിജെര് പച്ചക്കറി പഴം മുദ്രാവാക്യം ഓസോൺ ജനറേറ്റർ

  ജി.എൽ 3210 എയർ സ്തെരിലിജെര് പച്ചക്കറി ഫ്രൂട്ട് ഫ്രെശെ ...

  മോഡൽ നമ്പർ. ജി.എൽ 3210 എയർ Ste ...
 • GL-808

  GL-808

  Model no. GL-808
 • ജി.എൽ ൩൧൮൯അ വീട്ട് മാനുവൽ ൪൦൦മ്ഗ് / H ഓസോൺ ജനറേറ്റർ തിരിക്കുക

  ജി.എൽ ൩൧൮൯അ വീട്ട് മാനുവൽ ൪൦൦മ്ഗ് / H ഓസോൺ തിരിക്കുക ...

  മോഡൽ നമ്പർ. ജി.എൽ ൩൧൮൯അ ഹൊഉസെഹൊ ...
 • ജി.എൽ ൩൧൯൦ പ്ലാസ്മ എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും ഓസോൺ വാട്ടർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും

  ജി.എൽ ൩൧൯൦ പ്ലാസ്മ എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും ഓസോൺ വാട്ടർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും

  മോഡൽ നമ്പർ. ജി.എൽ ൩൧൯൦ പ്ലാസ്മ എ ...
 • വാട്ടർ എയർ ശുദ്ധിവരുത്തുന്നവനെപ്പോലെയും വേണ്ടി ജി.എൽ-൩൧൮൯ ഡിജിറ്റൽ ൪൦൦മ്ഗ് / H ഓസോൺ ജനറേറ്റർ

  കര്മ്മങ്ങള് വേണ്ടി ജി.എൽ-൩൧൮൯ ഡിജിറ്റൽ ൪൦൦മ്ഗ് / H ഓസോൺ ജനറേറ്റർ ...

  മോഡൽ നമ്പർ. ജി.എൽ ൩൧൮൯ ഡിജിറ്റൽ 4 ...
 • ജി.എൽ 132 അടുക്കള ക്ലീനർ ദെഒദൊരിഎര് ഓസോൺ ജനറേറ്റർ

  ജി.എൽ 132 അടുക്കള ക്ലീനർ ദെഒദൊരിഎര് ഓസോൺ ജനറേറ്റർ

  മോഡൽ നമ്പർ. ജി.എൽ 132 അടുക്കള; Cl ...

അൾട്രാസോണിക് ഹ്യുമിഡിഫയർ

 • ജി.എൽ ഫ്സ്൫൮൦ ഹൈ ക്വാളിറ്റി നില സ്റ്റാന്റിംഗ് മാനസിക ടവർ ഫാൻ

  GL-FS580 High Quality Floor Standing Mental Tow...

  Model no. GL-FS580 High Qua...

മറ്റ് മോഡൽ

 • ഹോം ഓഫീസ് ഉപയോഗിക്കുക ജി.എൽ ൨൧൬൯അ സംശയം ൨.൭ല് വേപറൈസർ അൾട്രാസോണിക് ഹ്യുമിഡിഫയർ

  ജി.എൽ ൨൧൬൯അ സംശയം ൨.൭ല് വേപറൈസർ അൾട്രാസോണിക് ഹുമിദിഫി ...

  മോഡൽ നമ്പർ. ജി.എൽ ൨൧൬൯അ സംശയം ൨.൭ല് ...