අපව අමතන්න

සීමාසහිත Dongguan Guanglei පාරිසරික ආරක්ෂණ තාක්ෂණ සමාගම.

ලිපිනය

1 වන ගොඩනැගිල්ල, අංක 15 ඩලින්බියන් පාර, ෂාහු පාර, ටැන්ග්ෂියා, ඩොංගුවාන් සිටි, ගුවැන්ඩොං පළාත, චීනය

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

දුරකථනය: 0086 13590381362

දුරකථන:0086 755-29968489

ෆැක්ස්:0086 755 29968289

පැය

සඳු.හිරු වෙත.
24-පැය මාර්ගගතව